Foreningens vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Dansk Dystoniforening, og den har ved sin stiftelse hjemsted hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de forskellige former for sygdommen dystoni og hjælpe patienter og pårørende.

a) At udøve informerende virksomhed samt indsamle økonomiske midler til forskning vedrørende årsagerne til dystoni og forbedring af behandlingen heraf.

b) At opretholde og udvide kontakten med tilsvarende udenlandske foreninger.

c) At opnå kontakt med alle dystonipatienter i Danmark.

§ 3 Foreningens medlemmer

Det tilkommer enhver, der har interesse for foreningens arbejde, at blive medlem af foreningen som enkeltmedlem, ægtefællemedlem eller støttemedlem.

§ 4 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter forudgående skriftlig indkaldelse med dagsorden med mindst 3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ønsker det, ligeledes med 3 ugers varsel og afholdes senest 2 måneder efter ønskets fremsættelse.

Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

For generalforsamlingens beslutninger gælder simpel stemmeflertal. Skriftlig fuldmagt kan gives til et andet medlem. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og være underskrevet af forslagsstiller.

Indkomne forslag samt regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, som skal tilstræbes vidt muligt afholdt første lørdag i maj, og mødested skifte mellem Sydjylland/Fyn, Nordlige Jylland og Sjælland.

§ 5 Generalforsamlingens ordinære afholdelse

På den ordinære generalforsamling foregår: 

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Godkendelse af regnskab og budget
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse
5a  Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
6.  Eventuelt – herunder kan ikke stilles forslag til afstemning

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges på den ordinære general- forsamling for to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og modtager genvalg, behøver ikke være til stede på generalforsamlingen. Tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer i ulige år.

Hvert år kan der vælges op til fire suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem i utide udtræder af bestyrelsen, indtræder på bestyrelsens opfordring en af suppleanterne. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 

  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Sekretær
  5. Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Foreningens løbende forretninger varetages af bestyrelsen, herunder udpegelse af redaktør for Dystoni Bladet. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.

§ 7 Tegning – Hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden – og i hans forfald næstformanden – sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2 Forenings medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser.

Stk. 3 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

§ 8 Bidrag til foreningen

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

§ 9 Foreningens regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Ansat medhjælp

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

§ 11 Vedtægtsændringer/foreningens opløsning

Foreningens opløsning eller ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der skal samtidig anføres begrundelse for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler efter generalforsamlingens bestemmelse en dansk forening med beslægtet formål.

§ 12 Foreningens medlemsblad ”Dystoni Bladet”

Der udsendes medlemsblad 4 gange årligt og bladet er upolitisk. Det skal virke som bindeled mellem medlemmerne indbyrdes og medlemmerne og bestyrelsen for Dansk Dystoniforening. Foreningens formand er ansvarshavende, dog kan bestyrelsen beslutte, at et andet bestyrelsesmedlem er ansvarshavende, hvis formanden er forhindret. Redaktøren må forkorte og omformulere artikler i samråd med artiklens forfatter.

§ 12a Bladets formål er at virke til gavn for Dansk Dystoniforenings medlemmer, offentliggøre alt det, der kunne have medlemmernes interesse i forbindelse med deres sygdom.

§ 12b Der skal være plads til offentliggørelse af referater fra lokalforeninger og grupper, der hører til i Dansk Dystoniforening. Formanden og bestyrelsen skal have en fast rubrik til at fortælle om deres arbejde, således at medlemmerne altid kan følge med i, hvad der foregår.

§ 12c Redaktøren må ved overvældende stofmængde, efter modtagelsens rækkefølge eller efter vigtighedsskøn gemme stof til næste blad. Redaktøren må gerne skrive i bladet, men skal ved